İSG Satış Sözleşmesi

İSG Eğitim Kurumları Satış Sözleşmesi

İSG EĞİTİM KURUMU UZAKTAN EĞİTİM YAZILIMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

 

Madde 1 – Taraflar

Eserim Akademi Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle UZEPORTAL olarak anılacaktır) ile UZEPORTAL sistemleri kullanıcısı (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

 

Madde 2Konu

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin, İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli alanlarında, kursiyer olarak kaydettikleri kişilere uzaktan eğitim hizmetini verebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu yazılımın, UZEPORTAL tarafından MÜŞTERİ’nin belirlediği domaine kurulması hizmetini kapsamaktadır.

 

Madde 3MÜŞTERİ’nin Yükümlülükleri

3.1 MÜŞTERİ, UZEPORTAL’a ait sistemleri kullanmaya başlaması ile iş bu sözleşmenin tüm maddelerini kabul ve tasdik ettiğini kabul ve beyan eder.

 

3.2 MÜŞTERİ web tabanlı yazılımın çalışması için gerekli domainin kendisi tarafından karşılanacağını, bu domainin UZEPORTAL tarafından belirtilen ip adresine yönlendireceğini beyan eder.

 

3.3 MÜŞTERİ, uzaktan eğitim yazılımı içerisinde yer alan yazılı, görsel, sesli vb. içerikleri, dokümanları hiçbir suretle çoğaltamaz, herhangi bir mecrada ticari veya başka bir suretle kullanamaz, üçüncü kişiler ile paylaşamaz. Tüm bu şartların, sistemi kullanan veya kullanacak olan kullanıcılar için de geçerli olduğunu, sistemi kullanan veya kullanacak olan kullanıcıların bu şartları ihlal etmesi halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.4 MÜŞTERİ, kursiyerlerin yer aldığı Excel listesini, eğitim programı başlamadan 48 saat önce https://www.uzeportal.com internet sitesi üzerinden UZEPORTAL’a gönderecektir. Üye girişlerinde meydana gelebilecek sorunların çözümünü (kullanıcı bilgilerinin değiştirilmesi, düzenlenmesi gibi işlemleri) MÜŞTERİ kendisi sağlayacaktır.

 

3.5 MÜŞTERİ, uzaktan eğitim sistemi ile ilgili soru, sorun ve isteklerini UZEPORTAL’a ait 0850 346 16 17 numaralı telefondan veya aynı numaraya ait whatsapp üzerinden ve bilgi@uzeportal.com e-posta adresinden hafta içi ve cumartesi günü 09:30 – 18:30 saatleri arasında bildirebileceğini, bunların haricindeki iletişim kanalları ve zaman dilimlerinde yapılacak müracaatların dikkate alınmayacağı hususlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.6 MÜŞTERİ, uzaktan eğitim yazılımının kullanımına dair UZEPORTAL tarafından verilecek olan 1 (bir) saatlik anlatıma belirlenen zamanda katılacağını beyan eder.

 

3.7 MÜŞTERİ, canlı (senkron) ders için kullanacağı yazılımı kendisi temin etmesi halinde UZEPORTAL’ın bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

3.8 MÜŞTERİ, almış olduğu canlı (senkron) ders hizmetinde oluşabilecek ses kesintileri ve görüntü donmalarının UZEPORTAL’ın vermiş olduğu uzaktan eğitim hizmeti ile alakalı olmadığını ve UZEPORTAL’ı bu nedenle sorumlu tutmayacağını, canlı (senkron) derslerdeki kesinti ve kopmaların ilk sebebinin kullanıcıların bilgisayar, telefon, tablet gibi kullandıkları cihazlarla ve en önemlisi internet bağlantısı ile ilgili olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

 

3.9 MÜŞTERİ, canlı (senkron) ders hizmetinden istediği zaman vazgeçebileceğini, ancak sunucu ve optimizasyon ücreti için ödenen ücretin iadesinin olmayacağını kabul eder.

 

Madde 4UZEPORTAL’ın Yükümlülükleri

4.1 UZEPORTAL, kendi web hostingine, MÜŞTERİ’nin belirttiği domain kullanılarak uzaktan eğitim sistemini yükleyerek, çalışır halde MÜŞTERİ’ye teslim etmekle yükümlüdür.

 

4.2 UZEPORTAL, İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli alanlarına ait Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliğe uygun ders içeriklerini uzaktan eğitim sistemine yüklemekle yükümlüdür.

 

4.3 UZEPORTAL, uzaktan eğitim sisteminin kullanımına ilişkin gerekli bilgileri, toplamda 1 (bir) saat olacak şekilde MÜŞTERİ’ye anlatacak ve MÜŞTERİ’nin sistemi sorunsuz kullanımı için gerekli materyalleri sağlayacaktır.

 

4.4 UZEPORTAL, MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek sistemsel hataları ve sorunları söz konusu hata ve sorunların tespitinden itibaren 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Problemin kullanıcı veya sistemsel olup olmadığı tespit edildikten sonra, yazılımsal ve sistemsel problemlerin çözümüne yönelik olarak, UZEPORTAL tarafından sözleşme bitimine kadar teknik destek verilecektir. Bu süreçte UZEPORTAL tarafından ek ücret talep edilmeyecektir. Ancak, kullanıcı kaynaklı problemlerin giderilmesi için UZEPORTAL tarafından ek ücret talep edilebilecektir.

 

4.5 UZEPORTAL, MÜŞTERİ tarafından talep edilen sisteme ek özellik eklenmesi için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde, gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

 

Madde 5Hizmet Bedeli

5.1 Hizmet bedeli uzaktan eğitim sistemine eklenen her bir öğrenci için hesaplanacaktır.

 

5.2 Uzaktan eğitim sistemine eklenecek kullanıcı ücretleri için izlenecek adımlar;

 

  • https://www.uzeportal.com internet sitesi adresindeki üst menülerde bulunan “Kurumsal” menüsü altındaki Banka Hesap Bilgileri sayfasında yer alan banka hesap numaralarından herhangi birisine MÜŞTERİ tarafından ödemesi yapılır.

 

  • Ödeme sonrası uzaktan eğitim sistemine yüklenecek olan kullanıcıların yer aldığı Excel dosyası https://www.uzeportal.com internet sitesindeki Ödeme Bildiriminde Bulun sayfasından UZEPORTAL’a gönderilerek ödeme yapıldığına dair bildirim yapılır.

 

  • Yapılan kontrol sonrası ödemesi alınan kullanıcı listeleri uzaktan eğitim sistemine UZEPORTAL tarafından yüklenir.

 

 

5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, UZEPORTAL taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek, kullanıcıları sisteme yüklememe hakkına sahiptir.

 

Madde 6Hizmet Süresi Ve Fesih

 

  • İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin geçerlilik süresi iki öğrenim dönemini kapsamaktadır. MÜŞTERİ’nin talebi doğrultusunda sözleşme bitiminde iş bu sözleşme süresi uzatılabilecektir.

 

  • Bu sözleşmenin uygulanmasında, taraflardan birinin, yüklendiği asli edimlerden veyahut sözleşmenin esaslı unsurlarından birini, zamanında ve/veya eksik ve/veya hiç ifa etmemesi halinde, diğer taraf, e-posta yolu ile yazılı düzeltme bildiriminde bulunarak, ihlal eden tarafa, aykırılığın giderilmesi için, 5 işgünü süre tanır. Tanınan süre içinde sözleşmeye aykırılık giderilmediği takdirde, ihlale uğrayan taraf, sözleşmeyi tek taraflı olarak, yazılı bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir nam altında tazminat ödemek zorunda olmaksızın feshedebilir. İhlal eden taraf, ihlale uğrayan tarafın bu sebeple uğradığı her türlü zararı tazmin eder ve ön ödemeleri 24 saat içerisinde kesintisiz iade eder.

 

 

Madde 7Gizlilik

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 8 – Tebligatlar

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Madde 9 – Elektronik Kayıtların Geçerliliği

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

 

Madde 10Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 10 (on) maddeden ve 3 (üç) sayfadan oluşan işbu sözleşmeyi UZEPORTAL sistemini kullanan MÜŞTERİ kabul ve tasdik etmiş sayılacaktır.